بنکەی بارکدنی ڕۆشنبیر
Powered by Govar Jabar
دەتوانیت تا ٣ فایل باربکەیت
ده‌توانی pdf, png, gif, JPEG, JPG, zip, rar, ipa, apk, deb باربكه‌یت به‌ قه‌باره‌ی ٥٠ مێگابایت
  • وێبچن، وێبداڕشتن، کۆمپیوتەر و ئینتەرنێت، ڕەنگاڵە و پرۆگرامۆکەی کوردی
  • @font-face Generator, Custom web fonts, CSS web font generator
  • هەواڵنێت، هەواڵ، هەواڵی کوردستان
  •